Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Op dit moment (augustus 2023) telt de kerkenraad negen leden, die zijn benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente.


College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (voorheen beheerraad) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het legt verantwoording af en rapporteert aan de Kerkenraad, die eindverantwoordelijk is. Dit komt tot uitdrukking in de bespreking en de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening door de kerkenraad. Het College van kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit twee personen en wordt binnenkort uitgebreid met een derde persoon (augustus 2023). Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken houdt toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (hier te downloaden ordinantie 11, art. 3).


Pastorale Raad
De pastorale raad heeft de zorg voor het pastoraat in de gehele gemeente.
Hieronder valt bijvoorbeeld Inspiratie en Bezinning, de wijkcontactcommissie en het jeugdwerk.


Diaconale Raad
De diaconale raad heeft de zorg voor het diaconale werk binnen onze gemeente. Zij wil meewerken aan het bevorderen van gerechtigheid en barmhartigheid in de aan ons toevertrouwde wereld, op de aan ons toevertrouwde aarde. Omzien naar elkaar staat in onze gemeente hoog in het vaandel.