ANBI

ANBI Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor de ANBI gegevens van de diaconie klik hier

Protestantse Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen
KvK : 76381137
RSIN/Fiscaal nummer: 824103555
Website adres: https://www.protestantsekerkvlijmen.nl
E-mail: Info@protestantsekerkvlijmen.nl
Adres: Grote Kerk 20
Postcode: 5251 AA
Plaats: Vlijmen
Postadres: Postbus 162
Postcode: 5250 AD
Plaats: Vlijmen

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen c.a. wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel de mensen binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2014 van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is in 2014 ook van toepassing op de Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen. 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Op dit moment zijn er negen ambtsdragers (augustus 2023)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Verwezen wordt naar artikel I van de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website www.protestantsekerkvlijmen.nl vindt u het beleidsplan 2023-2028 van onze gemeente.

Korte samenvatting van ons beleidsplan

De Protestantse Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel mensen binnen als buiten onze geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar. Dit willen we bereiken door ons te focussen op de volgende zaken:

1. Een wekelijkse eredienst met aandacht voor de diversiteit in geloofsbeleving van onze gemeenteleden en gasten.

2. Activiteiten ter verdieping en inspiratie

3. Het bezoeken van ouderen en zieken.

4. De wekelijkse bloemengroet

5. Aandacht voor elkaar tijdens het koffiedrinken op de eerste en derde zondag van de maand

6. Open herberg: maandelijkse ochtend voor ontmoeting ook voor buitenkerkelijken.

7. Het activeren van diaconaal handelen binnen en buiten onze gemeente.

Vlijmen-Hedikhuizen-PG-KRM-B2024-verkort-overzicht-begroting-11-12-2023