ANBI

ANBI Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor de ANBI gegevens van de diaconie klik hier

Protestantse Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen
KvK : 76381137
RSIN/Fiscaal nummer: 824103555
Website adres: https://www.protestantsekerkvlijmen.nl
E-mail: Info@protestantsekerkvlijmen.nl
Adres: Grote Kerk 20
Postcode: 5251 AA
Plaats: Vlijmen
Postadres: Postbus 162
Postcode: 5250 AD
Plaats: Vlijmen

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen c.a. wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel de mensen binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2014 van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is in 2014 ook van toepassing op de Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 10 leden, te weten een voorzitter/ouderling-kerkrentmeester, een scriba/diaken, een predikant, drie ouderlingen en vier diakenen, die zijn benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente. Wij streven naar een uitbreiding naar 14 personen (het maximum) waardoor taken beter te verdelen zijn.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit een persoon. Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken houdt toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (hier te downloaden ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Verwezen wordt naar artikel I van de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website www.protestantsekerkvlijmen.nl vindt u het beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente.

Korte samenvatting van ons beleidsplan

De Protestantse Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen wil een gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is. Aansprekend voor zowel mensen binnen als buiten onze geloofsgemeenschap. Aanspreekbaar voor de boodschap van God en voor elkaar. Dit willen we bereiken door ons te focussen op de volgende zaken:

1. Een wekelijkse eredienst met aandacht voor de diversiteit in geloofsbeleving van onze gemeenteleden en gasten.

2. Een aantal keer per jaar een Vorming- & Toerustingsactiviteit.

3. Het bezoekwerk van ouderen en zieken.

4. De wekelijkse bloemengroet

5. Aandacht voor elkaar tijdens het koffiedrinken op de eerste en derde zondag van de maand

6. Open herberg: maandelijkse ochtend voor ontmoeting ook voor buitenkerkelijken.

7. Het activeren van diaconaal handelen binnen en buiten onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ en de Uitvoeringsbepalingen. De beloning van de overige medewerkers is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar treft u hieronder aan.

De activiteiten in 2022

  1. Zondagse eredienst. Deze dienst trekt iedere zondag gemiddeld zo’n 40 mensen. Veel gemeenteleden dragen bij aan de dienst. Tijdens de dienst organiseren we ook crèche en kinderkerk. Bijzondere diensten worden gestreamd en zijn via een link op de website te volgen. Overige diensten worden opgenomen en zijn te beluisteren via de website. Ook brengen gemeenteleden na de dienst bloemen naar hen die dat nodig hebben. Mensen die niet zelf kunnen komen, worden opgehaald. Na de dienst is er op de eerste en derde zondag van de maand gezamenlijk koffiedrinken. Een informeel en gezellig moment om met elkaar bij te praten.
  2. “Open herberg”. De deur van de herberg (consistorie) staat eens per maand open, met uitzondering van de maand december, voor iedereen die behoefte heeft aan elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en of thee. Een ontmoetingsplaats voor iedereen. Gemeenteleden maar zeker ook andere dorpsbewoners.
  3. Kliederkerk. Een heel laagdrempelige bijeenkomst voor basisschool kinderen en hun (groot) ouders. Een mooie samenwerking met de protestantse en rooms-katholieke kerk in Drunen. We organiseren dit zes keer per jaar.
  4. Twee themadiensten en met Pasen en Kerst een gezinsdienst. In oktober de jaarlijkse startzondag met na afloop een aanvullend programma en lunch.
  5. Twee oecumenische diensten, in januari in het kader van de week van gebed voor eenheid van de christenen en in september in het kader van de vredesweek.
  6. Bezoekproject “De kerk komt naar u toe…”: alle pastorale eenheden worden persoonlijk benaderd voor een bezoek door één van de dames van de Wijk Contact Commissie.
  7. Samenwerking met de Protestantse gemeenten Drunen en andere kerken in de regio Den Bosch. We werken samen met deze gemeentes om elkaar te versterken. We geven dat vorm door het organiseren van een gezamenlijk  overleg, een gezamenlijke viering met Hemelvaart, en delen van ervaringen in verschillende (taak)groepen, zoals Diaconie, College van Kerkrentmeesters. Met Drunen is er een gezamenlijk kerkblad.
  8. Filmavonden in kleine kring met nabespreking.
  9. Bijbelstudie en boekbesprekingen als de situatie rond corona het weer toelaat.
  10. Een aantal keer per jaar een viering in de Sint Janshof en af en toe ook één voor de bewoners van de Herbergier.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Jaarrekening en begroting

Onderstaande jaarrekening en begroting geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit geen vermogen in de vorm van woningen of grond. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Zo is in 2007 subsidie voor de restauratie van het kerkgebouw ontvangen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden (onderhoud en restauratie) van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk.