ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

De Diaconie van de Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een beschikking die door de Belastingdienst is afgegeven.

Voor de ANBI gegevens van onze kerkelijke gemeente klik hier

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen
KvK  76381323
RSIN/Fiscaal nummer: 800821816
Website adres: https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/
E-mail: Info@protestantsekerkvlijmen.nl
Adres: Grote Kerk 20
Postcode: 5251 AA
Plaats: Vlijmen
Postadres: Postbus 162
Postcode: 5250 AD
Plaats: Vlijmen

De Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland klik hier voor een download

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2014 van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is sinds 2014 ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente Vlijmen-Hedikhuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Zie onder informatie, kerkenraad voor meer details

Het College van Diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de behandeling van beheerszaken. (ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen, waarin ook een hoofdstuk over de diaconie is opgenomen kunt u vinden via de link: https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/informatie/beleidsplan/

Samenvatting 
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. (ordinantie 8, artikel 3 lid 3).

De diakenen binnen onze gemeente willen uiterst praktisch bezig zijn. Zichtbaar dienend bij de viering van het avondmaal, en diaconale zorg bieden aan wie dat nodig heeft.

Eén van de opdrachten van de Diaconie is materiële steun voor mensen die dat binnen onze gemeente- en soms ook daarbuiten- nodig hebben. Op zich zelf heel tastbaar, dankbaar en soms ook heel noodzakelijk werk.

Binnen onze gemeente krijgt dat vorm door o.a. :

· De zorg voor- en hulp aan vluchtelingen

· De (nood) hulp aan gemeenteleden en anderen die tussen wal en schip terecht komen.

· De attenties die de diaconie verzorgt rond de feestdagen, meestal 1 x per jaar bij kerst

· Het bijspringen in al die gevallen, waarin er sprake is van mensen die onder de armoedegrens vallen en waarin gemeentelijke of landelijk sociale regelingen niet of in onvoldoende mate voldoen. Dit laatste naar vermogen van de Diaconie, want ook wij kunnen de wereld niet veranderen.

Naast al deze vormen van materiële hulp staat de Diaconie vaak ook mensen immaterieel bij of bemiddelt zij hier in.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag van de Diaconie over het jaar 2022

Zorg rondom mensen

Ook in het jaar 2022 is de diaconie weer druk bezig geweest met de zorg rondom mensen. Dit betreft zowel materiële- en financiële ondersteuning als immateriële ondersteuning ( begeleiding bij instanties, financiële coaching e.d alsook hulp bij praktische zaken als vervoer, invullen belastingformulieren, overdracht van vluchtelingen aan andere kerken.

Paarskaars

Ook in 2023 is de oude paarskaars – na het ontsteken van de nieuwe paaskaars door de diaconie bij een gemeentelid gebracht die op deze manier verbonden blijft met onze gemeente.

Avondmaalszilver

Zes keer per jaar wordt in de kerk de Maaltijd van de Heer gevierd.

Collectes

Naast collectes voor de Eigen Diaconie wordt ook gecollecteerd voor de KIA (Kerk in Actie) projecten als werelddiaconaat, zending, binnenlands diaconaat, kinderen in de knel. Ook waren er collectes voor de PKN, zoals oecumene, catechese en educatie, missionair werk, jeugdwerk, eredienst en kerkmuziek, het Rooseveldthuis, Vredeswerk, Kerk en Israël, Hervormingsdag en pastoraat.

Het financiële jaarverslag: Hoe staan we ervoor 

De jaarrekening Diaconie 2022 is door de penningmeester opgemaakt en binnen de diaconie en kerkenraad besproken en goedgekeurd.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

H. Jaarrekening en begroting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar 2022.

Jaarrekening en begroting Diaconie van de Protestantse gemeente te Vlijmen-Hedikhuizen

2024-06-Vlijmen-Hedikhuizen-PG-DIA-J2023-ANBI-overzicht