Goede Vrijdag

Tip: onderstaande is via de vaste verbinding thuis of uiteraard de thuis WiFi verbinding te bekijken.

Download liederen hier

Download orde van dienst hier

Protestantse gemeente Vlijmen – Hedikhuizen

liederen voor de dienst voor Goede Vrijdag * 10 april 2020

Psalm 22

1          Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten

in klacht op klacht.

4          Gij die mijn ogen ‘t levenslicht ontsloot,

mij hebt geroepen uit de moederschoot,

mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood,

voor kwaad beveiligd,

Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd.

Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader,

blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert

helpt mij niet één.

Lied 556

1.         Alles wat over ons geschreven is,

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

2.         Gods schepping die voor ons gesloten bleef

            ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

            die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

            Koning der Joden die de dood verdreef.

3.         Jezus, de haard van uw aanwezigheid,

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.         Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

            aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

            ons is een lofzang in de mond gegeven,

            sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

5.         Dit is uw opgang naar Jeruzalem,

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisigt Hem.

Lied 558

1.         Jezus, om uw lijden groot,

            om uw leven en uw dood

            die volbrengen ‘t recht van God, Kyrie eleison.

6 .        Om het zwijgen, het geduld,

            waarmee Gij de wet vervult,

            als men vrucht’loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

8.         Om de doornen van uw kroon,

            om de gees’ling en de hoon,

            roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

9.         Om uw kruis, Heer, bidden wij,

            om de speerstoot in uw zij,

            ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

10.       Heer, om uw vijf wonden rood,

            om uw onverdiende dood,

            smeken wij in onze nood, Kyrie eleison.

Lied 578

1.         O kostbaar kruis, o wonder Gods,

            waaraan de Prins der glorie stierf;

            ik wil om U zijn zonder trots,

            ik acht verlies wat ik verwierf.

2.         Bewaar mij dat ik roemen zou

            dan in mijn Heren Christus dood.

            Al wat ik anders noemen zou

            is niets bij dit mysterie groot.

3.         O angst en liefde, ondereen

            vermengd als water en als bloed,

            zij wijzen naar het wonder heen

            van Hem die op de aarde boet.

Lied 590: 1, 3 en 5

1.         Nu valt de nacht. Het is volbracht /   De Heer heeft heel zijn leven

            voor het menselijk geslacht / in Gods hand gegeven.

3.         Hoe slaapt Gij nu, – die men zo ruw / aan ’t kruishout heeft gehangen.

            Starre rotsen houden U, / rots des heils gevangen.

5.         Hoe wonderlijk, – uitzonderlijk / een sabbat is gekomen:

            eens voor al heeft Hij het juk / van ons afgenomen.

Protestantse gemeente Vlijmen

orde van de dienst voor Goede Vrijdag

april 2020 * video-opname

De avondmaalstafel is leeg.

De dienst begint in stilte.

kleur paars

Gebed            

Lezen               Hosea 6, 1 – 6

Zingen            Psalm 22: 1 en 4

Inleiding bij de lezingen

Lezen              Johannes 18, 1 – 24

Zingen            Lied 556: 1 en 2

Lezen              Johannes 18, 25 – 40

Zingen            Lied 556: 3, 4 en 5

Lezen              Johannes 19, 1 – 16

Zingen             Lied 558: 1 en 6

Lezen              Johannes 19, 17 – 30

Doven van de Paaskaars

Stilte

Orgel

Zingen             Lied 558: 8, 9 en 10

Lezen              Johannes 19, 31 – 37

Zingen             Lied 578 : 1 t/m 3

Lezen              Johannes 19, 38 – 42

Zingen            Lied 590: 1, 3 en 5

Gebed